Методична робота у Ліцеї №28 ЛМР

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя


Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у Ліцеї № 28 ЛМР сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У сучасній школі методична робота повинна здійснюватись за такими напрямами:

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії, методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду з урахуванням вимог етнопедагогіки;

5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

«Затверджено»
Педагогічною Радою школи,
протокол № 1 від 30 серпня 2016 р.

Положення про методичну раду
Ліцею №28 ЛМР

Загальні положення

Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби навчального закладу.

Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників навчального закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в навчальному закладі.

Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами школи.

Завдання діяльності методичної ради

Методична рада створюється для вирішення наступних завдань, покладених на навчальний заклад:

- координація діяльності шкільних методичних об'єднань (ШМО) та інших структурних підрозділів методичної служби навчального закладу, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
- розробка основних напрямів методичної роботи навчального закладу;
- формування мети і завдань методичної служби навчального закладу;
- забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
- організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в навчальному закладі, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
- організація консультування педпрацівників навчального закладу з проблем вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
- розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників навчального закладу;
- участь в атестації педпрацівників навчального закладу;
- проведення педагогічних і методичних експериментів з пошуку та апробації нових технологій, форм і методів навчання;
- професійне становлення молодих (початківців) викладачів;
- виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів;
- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
- упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять та упровадження їх в навчальний процес.

Основні напрями діяльності методичної ради:

- аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;
- участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних програм;
- розгляд та оцінка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;
- обговорення доробок навчально-методичних доробок і дидактичних матеріалів по предметах;
- підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня вчителів;
- обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;
- обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
- розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;
- організація і проведення педагогічних експериментів по пошуку та упровадженню нових інформаційних технологій навчання;
- застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;
- розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, презентацій, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в навчальному процесі;
- вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення);
- взаємовідвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між вчителями різних методичних об'єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;
- сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими ШМО в цілях обміну досвідом роботи;
- вивчення досвіду роботи споріднених ШМО інших навчальних закладів та обмін досвідом з цієї роботи;
- вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;
- розробка положень про проведення конкурсів, змагань, предметних олімпіад.

Функції науково-методичної ради:

І. Організаційно-педагогічна:

- сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
- створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);
- розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
- координація діяльності з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної освіти - кущовими, районними методичними об’єднаннями, НМЦО м. Львова, інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників;
- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
- проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

ІІ. Інструктивно-методична:

- інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
- оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни;

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

- стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
- контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в закладі освіти;
- вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
- організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:

- вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

Організація роботи методичної ради

До складу ради входять голови ШМО, досвідчені вчителі, директор і заступники директора навчального закладу. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

У складі ради можуть формуватися секції з різних напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи і затверджується на засіданні педагогічної ради школи.

Періодичність засідань ради – 1-2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради

Методична рада має право:

- готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;
- висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
- порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об'єднаннях;
- порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педпрацівників навчального закладу за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
- рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
- висувати вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник року».

Контроль за діяльністю методичної ради

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішкільного контролю.

Кiлькiсть переглядiв: 2622

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.